ෆේස්බුක් ගිහින් අමාරුවෙ වැටෙන්න කලින් බලන්න නැත්තම් ඔබ අමාරුවේ ෆේස්බුක් සමාගමෙන් ශ්‍රී ලාංකීකයන්ට දාපු අලුත්ම නීති මෙන්න හැමෝටම බලන්න ශෙයා කරන්න

ජාතිවාදය මුල්කර ගෙන සිදුකරනු ලබන සියළුම ප්‍රචාර කටයුතු ඉවත් කිරිමට පියවර ගන්නා අතර එවැනි ගිණුම් සම්පූර්නයෙන් ෆේස්බුක් ජාලයෙන් ඉවත් කිරිමට කටයුතු කරන බවද ෆේස්බුක් සමාගම සඳහන් කර තිබෙනවා.

ෆේස්බුක් ගිණුමක් ආරම්භ කිරිමේ දී ලබාදෙන දුරකථන අංක හිමියා එම ගිණුමට අදාළ සියළු ප්‍රචාර සහ හුවමාරු සම්බන්ධයෙන් වගකීය යුතු වන බවත් එම සමාගම සඳහන් කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *