ටීනාගෙන් පස්සෙ පියුමි පිටුමිගෙන් පස්සෙ අපූ අලුත්ම අක්කගේ එක මෙන්න ඕන කමින් ම ගලවගන්නවා

ප්‍රසන්ග වේදිකාව උඩ නර්තනයක් දාන අක්කට නොදැනුවත්වම වෙන වැඩේ බලන්නකො මේ අයට ලැජ්ජාවක් කියලා දෙයක් ගෑවිලවත් නැද්ද මන්දා ප්‍රසිද්ද වෙන්න මිනිස්සු ඔනම දෙයක් කරයි ටීනාගෙන් පස්සෙ පියුමි පිටුමිගෙන් පස්සෙ අපූ අලුත්ම අක්කගේ එක මෙන්න ඕන කමින් ම ගලවගන්නවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *