අවසන් මහා තරගයේ අදීප කට්ටියගෙම ඔලුව හිරි වැටිලා යන්න කියපු පට්ට සන්වේදී ගීතය මෙන්න ඔයාලාත් දෙපාරක් අහයි

අදීප කියන්නෙ ඉතාමත් ම ජනප්‍රිය උනු දැස නොපෙනෙන සුපිරි වැඩ කාරයෙක් ඔහු කියන සින්දු ඇත්තටම ඔනම කෙනෙකුගෙ හිත උනුවෙලා යනවා බලන්නකො අවසන් මහා තරගයේ අදීප කට්ටියගෙම ඔලුව හිරි වැටිලා යන්න කියපු පට්ට සන්වේදී ගීතය මෙන්න ඔයාලාත් දෙපාරක් අහයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *